Kullanıcı adı Şifre Üye ol
 SİTE HAKKINDA
 ARAŞTIRMALAR
 Mutluluk
 Teorik Arkaplan
  Tamamlanmış Çalışmalar
 Sürmekte Olan Çalışmalar
 Dil & Ruh Sağlığı
 Teorik Arkaplan
 Tamamlanmış Çalışmalar
 Sürmekte Olan Çalışmalar
 İLETİŞİM

.:Site Hakkında:.

Mutluluk psikoloji alanında üzerinde uzun yıllardır durulan ve son yıllarda pozitif psikolojinin gelişmesiyle birlikte daha da ciddiye alınan bir konudur. Bu kavramın bilimsel anlamdaki kavramsallaştırılması, Diener'in "öznel iyi-oluş hali (subjective well-being)" kavramına yaptığı vurguyla daha ciddi bir boyuta taşınmıştır. Öznel iyi-oluş halinin, duygusal ve bilişsel boyutlardan oluştuğu iddia edilmekte ve bu boyutlar sırasıyla "duygusal iyi-oluş" ve "yaşam doyumu" olarak tanımlanmaktadır.

Duygusal iyi-oluş, hem süreklilik arzeden ve karalı bir değişken (trait) hem de gündelik değişimlerden etkilenen (state) bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak olumlu ve olumsuz boyutlardan oluştuğu belirtilen bu değişkenin ölçülmesi için en çok kullanılan ölçek "Olumlu ve Olumsuz Duygu Ölçeği" dir (Positive and Negative Affect Scale).

Yaşam doyumu ise, tek boyuttan oluşan ve genel olarak kişinin kendi yaşamına ilişkin genel değerlendirmesini yansıtan bir değişken olarak tanımlanmaktadır. Bu değişkenin ölçümünde sıklıkla kullanılan ölçme aracı, Diener tarafından geliştirilen "Yaşam Doyumu Ölçeği (Satisfaction with Life Scale)" dir.

Sonuç olarak öznel iyi-oluş değişkeni, kişinin yaşamına ilişkin duygusal ve bilişsel değerlendirmeleri olarak tanımlanmaktadır. Ancak literatürde böyle bir tanımlamanın ciddi sorunlar barındırdığına ilişkin görüşler ve araştırma bulgularına rastlanmaktadır. Bunlardan en önemlisi ve benim bu konudaki çalışmalarım için temel teşkil eden görüş, söz konusu tanımlamanın teorik bir açıklamadan veya temelden yoksun olmasıdır. Bir başka deyişle, literatürde hiçbir yerde neden bu iki değişkenin bir araya gelip de öznel iyi-oluş değişkenini oluşturduğu belirtilmemektedir. Bu temel sorunun yanı sıra, söz konusu değişkenlerin işevuruk tanımları olarak ölçme amacıyla kullanılan araçların da ciddi sorunları olduğu literatürde belirtilmektedir. Bunlardan en önemlisi, PANAS ölçeğinin ciddi anlamda beş faktör kişilik boyutlarından "dışadönüklük (extraversion)" ve nörotisizm (neuroticism) değişkenleriyle binişik olmasıdır. Aynı şekilde, yaşam doyumu ölçeğinin çok genel olarak yaşamın değerlendirilmesini amaçlamasından dolayı tam olarak neye gönderme yaptığının açık ve net olmadığı, bu nedenle de zaman içerisinde çok fazla değişim gösterdiği belirlenmiştir. Bunların yanı sıra, son dönemde bu tanımlamanın bir bütün olarak tamamıyla zevkçi (hedonist) bir kavramsallaştırma olduğu ve gelişme, büyüme, yaşamın anlamı gibi değerlerle bağlantılı olmadığı çok fazla vurgulanmaya başlamıştır.

Yayınlamak üzere olduğum bu konudaki ilk uluslar arası yayında tüm sorunların teorik bir temelin olmaması olduğundan görüşle, yaptığım teorik okumalarım sonucunda ulaştığım yeni bir öznel iyi-oluş kavramını (varlıkbilimsel iyi oluş- ontological well-being) ortaya attım. Bu kavramsallaştırma, aslında hem duygusal iyi-oluş hem de yaşam doyumunun, felsefe ve psikoloji alanındaki görüşler ve bulgular dikkatle incelendiğinde, "kişisel amaçlar" (personal goals) kavramıyla ciddi anlamda ilişkili olduğu görüşünden hareket etmektedir. Amaç kavramının, "yaşamın bir bütün olarak" değerlendirilmesi bağlamında yorumlanması ve zaman boyutlarının bu tanımlamaya eklenmesi beni "yaşam projesi" kavramına götürmüştür. Bu kavram, mutluluğun anlık bir değerlendirme ya da duygu değil, kişinin yaşamını bir proje olarak değerlendirmesinin ürünü olduğunu ifade etmektedir. Bir başka deyişle, kişinin mutluluğu, kendi yaşamının geçmişte kalmış parçasına baktığında neler hissettiği, şu anda bu projeyi nasıl değerlendirdiği ve geleceğe nasıl baktığından etkilenmekte ve bunlar üzerine temellenmektedir.

tanrı

Hotei, Japon mitolojisinde mutluluk tanrısı

web page hit counter                                                                                                            Her Hakkı Saklıdır YEMNET © 2008 Tasarım canefe